Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài thơ Quốc Tộ của Đỗ Pháp Thuận

Phan tich bai tho Quoc To cua Do Phap Thuan – Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài thơ Quốc Tộ của Đỗ Pháp Thuận trong chương trình văn học lớp 10.

Đỗ Pháp Thuận là nhà thơ đi đầu trong phong trào yêu nước và khát vọng giành độc lập của dân tộc tiêu biểu cho những  nguồn cảm hứng đó là bài thơ Quốc Tộ .

 Vận nước được tác giả viết ngay sau khi tác giả trả lời kế sách bình thiên hạ với Lê Đại thành sau năm 981,  Mở đầu tác giả dùng lối nghệ thuật so sánh : "Quốc tộ như đằng lạc". “Quốc tộ” là việc nước. Nói đến đất nước là bàn về  “việc nước” lúc đó chúng ta thường nghĩ đến những kế sách dựng nước bảo vệ đất nước , nó được những vị hiền tài của đất nước đưa ra những trí tuệ sáng tạo  , câu thơ tác giả dung để so sánh làm tang độ cứng rắn và chất thép trong câu thơ . Việc nước có ý nghĩa khái quát như đối nhân xử thế, đối nội, đối ngoại với các nước láng giềng, chăm sóc muôn dân cho “sâu rễ bền gốc”, củng cố quốc phòng .. ý nghĩa của nó chẳng phải chỉ sự vững bền, sự dài lâu, phát triển thịnh vượng. Tâm trạng của tác giả là tiếng nói của mọi người mọi thời. Yêu nước, mong muốn đất nước luôn sống trong cảnh thái bình:

                                  Quốc tộ như đằng lạc
                                  Nam thiên lí thái bình
                                  (Vận nước như
                                  Trời Nam mở thái bình

phan tich bai tho quoc to cua do phap thuan

Tuyên ngôn  Của hai câu thơ đầu là mục đích, là khát vọng hòa bình của tác giả đối với vận mệnh của đất nước , tiếp theo tác giả đã nói về quá trình đánh tan giặc ngoại xâm để giành được  độc lập cho dân tộc  muốn cho đất nước được  thịnh vượng , phát triển , thái bình :

                                Giặc tan muôn thuở thăng bình
                                Bởi đâu đất hiểm cốt mình đức cao

Đây có lẽ là bài ca hòa bình, muốn đánh đổ giặc ngoại xâm giành độc lập cho dân tộc , muốn cho dân chúng được an bình , có cuộc sống hòa bình đất nước được tự do không có chiến tranh bi thương tàn phá vì vậy vua quan  cần có những  giải pháp, và  hành động thể hiện trách nhiệm của nhà vua với muôn dân:

                                   Vô vi cư điên cai
                                   Xứ xứ tức đao binh”.

 Đây là thái độ sống phù hợp với tự nhiên, không trái với qui luật tự nhiên. Trong bài thơ này tác giả đã sử dụng từ  “vô vi” nó  còn mang ý nghĩa khuyên con người hành động hợp với lẽ tự nhiên. Trách nhiệm  của nhà vua là phải tu nhân tích đức, phải có sức cảm hóa dân mới được nhân dân khâm phục, noi gương làm theo.” Câu thơ muốn nói đến trách nhiệm cao cả của nhà vua đối với muôn dân . Đức sáng, tâm trong mới qui tụ được sức dân. Vô vi do vậy là không nhũng nhiễu đời sống nhân dân, tự mình gây hấn…để cho nhân dân yên hưởng thái bình. Nhà vua phải hiểu được dân, ứng xử với dân hợp lí với qui luật tự nhiên ấy chẳng  phải là kế sách trị nước lâu dài trong quan hệ nhân quả đó. Điều mà tác giả muốn thể hiện trong bài thơ này đó là khát vọng giành độc lập dân tộc cho nhân dân ,Nếu muốn cho đất nước được tự do dân chúng cần đoàn kết với nhau để chống lại giặc ngoại xâm , v, muốn cho đất nước được tự do hòa bình , nhân dân sống trong cảnh đất nước Thái bình , nhưng để đạt được  điều đó vua quan phải là tấm gương sang đi đầu trong phong trào yêu nước và có những hành động đi đầu cho nhân dân học tập.

 Bài thơ thấm đã giúp chúng ta  có  nhận thức đúng đắn về sự tự do của đất nước , cho ta niềm tin vững chắc vào kế trị nước lấy hòa bình, yên dân làm trọng.

Related Posts